Visie

Sinds 1 augustus 2014 moet iedere school voldoen aan de Wet Passend Onderwijs. Op de Bras bieden wij adaptief onderwijs dat, in combinatie met ervaringsgerichte didactiek, passend onderwijs biedt.

Immers, adaptief wil zeggen dat wij recht doen aan de talenten en de ontwikkeling van ieder kind. Ervaringsgericht wil zeggen dat wij ons voortdurend de vraag stellen hoe het onderwijs door kinderen ervaren wordt: sluit het ook werkelijk aan en zien we betrokkenheid en welbevinden bij alle kinderen? Met gebruikmaking van aspecten van het Ervaringsgerichte Onderwijs, wordt voor ons een onderwijsomgeving en schoolpraktijk mogelijk waarbinnen het adaptieve gedachtegoed optimaal toepassing kan krijgen.

Gedurende dit proces werken we aan een stevige basis van vertrouwen. Vertrouwen in de ontplooiing van het kind, in de relatie die we met elkaar opbouwen, in de school én in de toekomst die we met elkaar opbouwen.

De toerusting en de persoonsvorming van onze kinderen zijn gericht op die toekomst. Het gaat daarbij om een ontwerp van een bevredigend en blijvend zelfverantwoordelijk leven. We moeten onze kinderen de bereidheid laten ontwikkelen en de vaardigheden meegeven die hen in staat stellen om de problemen van de moderne wereld aan te kunnen.

Een aantal van die problemen dient zich nu al aan: De enorme vluchtelingenproblematiek, vragen rond vergrijzing en zorg, de uitputting van de aarde, de zoektocht naar waardenprincipes die cultuurverschillen overstijgen en bijvoorbeeld ook de omgang met de dynamiek van wereldwijde communicatie en mediagebruik.

De antwoorden en het werken aan vaardigheden die onze jonge mensen toerusten om onze leiders te zijn en juiste afwegingen te leren maken, zijn bepalend voor de inrichting en de waarden van ons onderwijs van nu.

Wij als leraren willen in een waardenvolle relatie met de leerling juist deze thema’s ter sprake brengen op een wijze die de dagelijkse werkelijkheid overstijgt.

Op een school als de Bras maken we eigen keuzen, zijn het met elkaar eens over de waarden  van ons onderwijs en hoe we denken over de ontwikkeling van kinderen en over opvoedingsvragen binnen onze school.

In het concept van onze school gaat een permanente opdracht schuil om de school duurzaam te ontwikkelen, niet als voorgeschreven weg, maar als een organisch, natuurlijk eigen-zijn.  We verlaten daarbij de vanzelfsprekendheid van alledag  voor een missie: we ruilen ‘moeten’ in voor moed en voor de durf om het ánders te doen.