Groepen en team

De leerlingen op De Bras worden ingedeeld in familiegroepen. Deze familiegroepen zijn verdeeld in 3 units: Brasland, (leerlingen van 4 tot en met 6/7 jaar), Braseuropa (leerlingen van 6/7 tot en met 10 jaar) en Braswereld (leerlingen van 10 tot en met 12 jaar). Het is mogelijk dat er een uitzondering op deze indeling wordt gemaakt. Deze uitzondering is dan in samenspraak met de ouders tot stand gekomen.

Brasland bevindt zich aan de rechter kant van de school, waar ook het theater te vinden is.
De familiegroepen van de kinderen van 7 t/m 12 jaar zijn te vinden in het linker gedeelte van de school, waar ook het leerplein is. In dit gedeelte vindt u dus Braseuropa en Braswereld. Er zitten ook twee familiegroepen van Braswereld in de dependance aan het Hennegras.

De kinderen zullen veelal werken binnen hun unit, maar we maken ons er heel sterk voor dat alle kinderen bekend zijn met alle ruimtes van de school, met alle begeleiders van de school en met alle kinderen van de school. Hierdoor kan het goed voorkomen dat kinderen zich soms ook voor lessen naar andere units begeven.

Het team van de Bras bestaat uit 24 personen: de directeur, vier regisseurs (samen me de directeur de directie), twee interne begeleids, mentoren (leerkrachten) onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner. De directie bepaalt, in samenspraak met het team, het personeels-, onderwijskundig en financieel beleid van de school. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid.
De interne begeleider is belast met de zorg voor leerlingen als taak en heeft zo mogelijk geen groepstaken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerlingenzorg.

Er zijn vier leerkrachten van onze school die de taak van regisseur hebben gekregen. Deze regisseurs dragen onder andere zorg voor de samenhang binnen Brasland, Braseuropa en Braswereld, ze begeleiden mentoren en studenten,  ze denken mee in het gericht overnemen van een groep, ze kunnen aanwezig zijn bij bijzondere gesprekken met ouders, ze houden contact met zorginstellingen, etc.

De mentoren zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kinderen in hun familiegroep en bieden hen de basisvaardigheden taal en rekenen aan. Daarnaast geven zij tijdens het middagaanbod cursussen van hun specialisme. Het team van Brasland volgt de ontwikkeling van alle Braslandkinderen, het team van Braseuropa volgt de ontwikkeling van alle Braseuropakinderen en het team van Braswereld volgt de ontwikkeling van alle Braswereldkinderen.
Als u vragen heeft, is de mentor van de familiegroep van uw kind het eerste aanspreekpunt. Na schooltijd is er gelegenheid om de mentor even aan te spreken. Wanneer er zorgen zijn of vragen rondom uw kind, klassensituaties, vorderingen of vragen over de organisatie in de familiegroep, kunt u een afspraak maken met de mentor van de familiegroep. De mentoren zijn de spil in het contact tussen school en ouders. Zij beschikken over alle informatie over uw kind of zorgt dat hij die zo nodig verzamelt bij collega’s.